Šiuo metu Lietuvoje sukurtos visos būtinos sąlygos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio ilgalaikio saugojimo ir sklaidos plėtrai, nes įgyvendinus projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“ buvo sukurta el. paveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus, vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt

Didžiausios reikšmės, telkiant archyvų, bibliotekų ir muziejų pastangas drauge skaitmeninti šalies kultūros paveldą ir teikti į bendrą portalą www.epaveldas.lt, turėjo „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija“, kurios Veiksmų programoje numatytomis lėšomis įgyvendinami projektai, kurių pagrindinis tikslas – plėtoti Lietuvos skaitmenintą kultūros paveldo turinį.

Vienas šių projektų yra „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“  įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-04-V-01-001 „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje".

Projektą įgyvendina – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su partneriais:

 • Kauno apskrities viešoji biblioteka;
 • Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka;
 • Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;
 • Šiaulių apskrities Povilo. Višinskio viešoji biblioteka;
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka;
 • Vilniaus universiteto biblioteka;
 • Lietuvos dailės muziejus;
 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Projekto tikslas:

 • Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant Virtualią elektroninio paveldo sistemą(toliau – VEPS)

Projekto uždaviniai:

 • plėsti skaitmeninio turinio kūrimo tinklą, sukuriant naujus skaitmeninimo centrus ir padalinius;
 • plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto kultūros paveldo sistemą;
 • užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą;

Įgyvendinus projektą bus išspręstos šios problemos:

 • atminties institucijose saugomos kultūros paveldo vertybės bus perkeltos į elektroninę erdvę taip apsaugant jas nuo turinio sunykimo;
 • užtikrinamas informacijos išsaugojimas bei didesnis prieinamumas;
 • padidintas kultūros paveldo vertybių aktualumas ir matomumas;
 • realizuota patogesnė prieiga prie virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Jau suskaitmeninta ir patalpinta į duomenų banką bei viešinama portale www.epaveldas.lt per 2.500.000 puslapių itin didelę vertę turinčių senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnyčių metrikų. Įgyvendinus šį projektą bus: padidintas projekte dalyvaujančių partnerių skaičius; tęsiami skaitmeninimo darbai: planuojama suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei viešinti per 78 000 archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų vertybių; iš jų 12 550 Lietuvos dailės muziejuje saugomų vertybių bei 11.000 Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų garso įrašų iš plokštelių, plėtojamos elektroninės paslaugos.

Informacinio žinyno animuota instrukcija: